ಇಂದು, ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಮೇಲ್‌ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ CC ಮತ್ತು BCC ಇವುಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

1. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ (CC) :  
CC ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಕಲು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್‌ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸದೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, CC ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ, ನಾವು CC ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ಲೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವೀಕೃತದಾರರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, CC ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಸ್ವೀಕೃತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು CC ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಉದಾಹರಣೆ : 

 

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಂಶ್ ಮತ್ತು ತರನ್ ಅವರನ್ನು CC ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರರ್ಥ ವಂಶ್ ಮತ್ತು ತರಣ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸುವವರಿಂದ ಒಂದೇ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

2. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ (BCC) :  
BCC ಎಂದರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ. ಬಹು ಸ್ವೀಕೃತದಾರರಿಗೆ ಇಮೇಲ್‌ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, BCC ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. BCC ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೂ ಸಹ BCC ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಉದಾಹರಣೆ : 

 

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಂಶ್ ಮತ್ತು ತರನ್ ಅವರನ್ನು BCC ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರರ್ಥ ವಂಶ್ ಅಥವಾ ತರಣ್ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೇ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

CC ಮತ್ತು BCC ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: 

ಸ.ನಂ.

CC

BCC

1

ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

2

CC ಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಕೃತದಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, BCC ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವೀಕೃತದಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

3

CC ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಲೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

BCC ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

4

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಇಮೇಲ್‌ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ

5

ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

6.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ CC ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು BCC ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

7.

CC ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

BCC ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

8.

CC ಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಥ್ರೆಡ್‌ಗೆ ಲೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

BCC ಯೊಂದಿಗೆ, ಇಮೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

Post a Comment

Previous Post Next Post